Damla Etiket, Domes, Dijital Bask?, Baskes, Folyo Kesim

     Reklam küçük büyük her firman?n ihtiyac? olan bir pazarlama yöntemidir. Teknolojinin geli?mesi  buna ba?l? olarak arz?n artmas? günümüzde a??r bir rekabet ortam? olu?turmu?tur. Bundan dolay? reklams?z sat?? yapmak neredeyse imsans?z hale gelmi?tir.
     1995 y?l?nda reklam hizmetine ba?layan firmam?z, mü?teri memnuniyeti ve asla taviz vermedi?i k?rm?z? çizgileri sayesinde sürekli kendini geli?tirerek bugünlere gelme imkan? bulnu?tur. Di?er hizmetlerimiz hakk?nda detayl? bilgi almak için
www.prestijajans.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
     Firmam?z siz de?erli mü?terilerimize en h?zl? kaliteli ve uygun fiyatlarla hizmet verebilmek için bünyesine ald??? ?ç Mekam Digital Bask? Makinas?, Optik Okuyuculu Digital Ploter ve Poliüretan Damla Döküm Makinas? ile damla etiket hizmeti vermeye ba?lam??t?r.
     Damla etiket geni? kullan?m alan? ürüne katt??? estetik ve dü?ük maliyetleri ile göze çarpan bir marka ve firma tan?t?m arac?d?r. Firmam?zda iç mekan bask? makinam?z sayesinde renk say?s? ne olursa olsun, ploter makinam?z sayesine ?ekli nas?l olursa olsun damla etiketleriniz sadece cm2'si dikkate al?narak dökülür.
     Türkiye'nin neresinde olursan?z olun bize bir telefon açabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Çal??man?z mail yoluyla size gönderilir, onaylad???n?z taktirde i?iniz haz?rlan?r. Size kargo ile gönderilir. Ödemelerinizi havale yoluyla yapabilirsiniz.

Damla Etiketin Baz? Kullan?m Alanlar?;   
    

 

 

   Promosyon Ürünleri
    *Anahtarl?k
    *Kalem
    *Rozet
    *Kartvizitlik
    *Masa Üstü Setler
 
  Beyaz E?ya Sektörü
    *Buzdolab?
    *Çama??r Makinas?
    *Bula??k Makinas?
    *Klima
    *?nfrared Is?t?c?lar
    *?ofben
   
      Mobilya Sektörü
    *Mutfak Dolaplar?
    *Banyo dolaplar?
    *Kap? - Çelik Kap?
    *Ev Mobilyalar?
    *Ofis Mobilyalar
  Banyo Ürünleri
    *Küvet
    *Du?akabin
    *Ayna
   
    Otomotiv Sektörü
    *Plaka Altl???
    *Jant Kapa??
    *Servis Etiketleri
 
  Bili?im Sektörü
    *Bilgisayar Kasa ve
    *Monitörleri
    Makina Sektörü
    *Marka Etiketi Olarak

 

     Neden Damla Etiket?
  # Firman?z?n kurumsal kimli?inin en önemli unsurlar?nda olan renklerinizi damla etiket sayesinde yans?tabilirsiniz. Firmam?zda döktürdü?ünüz damla etiketlerde renklerinizden dolay? ekstra bir bedel ödemezsiniz.
  # Damla etiket di?er etiketlere nazaran daha çok alanda kullan?labilir. ??k ve zarif bir görüntüsü vard?r.
  # Damla etiketin maliyetleri metal etiketlere göre daha dü?üktür.

     Damla Etiket Sipari?i Verirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
  # Damla etiket sipari?i vermeden önce damla etiketlerin hangi maddeden döküldü?ünü sorunuz, ald???n? cevap poliüretan olmal?d?r. E?er ald???n? cevap epoksi ise sipari?i vermeden önce iyi dü?ünün iki kere i? yapt?rman?z gerekebilir. Poliüretan ile dökülen damla etiketler 10 sene sararmaz, poliüretan maddesi etiketin kendisinden ayr?lmaz, poliüretan sayesinde damla etiketleriniz daha daha esnektir. Bu sayede damla etiketlerinizi rahatl?kla zemini uygun fakat bombeli yüzeylere yap??t?rabilirsiniz. Epoksi ile dökülen damla etiketlerinizde bu faydalarda istifade edemezsiniz, sarar?r sertle?ir, epoksi maddesi etiketten ayrilabilir ve damla etiketiniz sadece etiket olur.
  # Birde asla atlamaman?z gereken bir husus çal??t???n?z firman?n yapt??? i?in arkas?nda olmas?d?r. Firmam?z gerek damla etiket gerekse di?er ajans hizmetlerinde yapt??? i?in arkas?ndad?r.

     Damla Etiket Sipari?i Vermek ?stiyorum Ne Yapmal?y?m?
  # Öncelik damla etiketleri tamam?yle kendi bünyemizde ürettigimizi belirtelim. Damla etiket için gerekli bilgileri mail arac?l???yla veya yak?nsan?z direkt yerimizi ziyaret ederek bize ula?t?r?rs?n?z. E?er damla etiket anahtarl?k gibi bir promosyon e?yas? için dökülecek ise bu metaryalide bize ula?t?rman?z i?inizin problemsiz olmas? aç?s?nda önemlidir. Biz damla etiket çal??mas?n? yap?p sizin onay?n?za sunar?z. Siz onaylad???n?z taktirde ödemenizi havale yapars?n?z bizde ?ipari?lerinizi en k?sa zamanda yap?p taraf?n?za kargo ile göndeririz. Bizim damla etiket için i? ak???m?z ?öyledir; sipari?leriniz iç mekan dijital bask? makinas? ile bas?l?r, optik kros okuyuculu dijital ploter ile kesilir, poliüretan damla etiket makinas?yla dökülür, uygun ortamda kurumaya b?rak?l?r ve haz?r olduklar?nda taraf?n?za gönderilir.

     

 
Design : telebilgi.net
Online Kullan?c? : 3 | Bu Günkü Ziyaret?i : 6 | Toplam Ziyaret : 106040

LinklerSwiss replica watches